Onderzoeken bij werkgevers uitvoeren

Op verzoek van onze eigen diensten – maar ook van andere instellingen of van de gerechtelijke overheid – voeren we onderzoeken uit bij werkgevers. Een werkgever kan het voorwerp uitmaken van verschillende onderzoeken, die uitgaan van verschillende organisaties, instellingen of ook van werknemers. Het is dus mogelijk dat in hetzelfde jaar verscheidene dossiers over dezelfde werkgever worden afgesloten.

Oorsprong van de onderzoeksaanvragen
Type onderzoek Aantal onderzoeken
Onderzoeken op initiatief van de inspectie (opsporing, technische en financiële controles sociale secretariaten...) 15.079
Onderzoeken uitgevoerd ter ondersteuning van de andere diensten van de RSZ (behalve niet-ontvangst DmfA) 8.887
Onderzoeken bij niet-ontvangst van DmfA 17.194
Aanvragen afkomstig van buiten de RSZ (andere inspecties, samenwerking met andere inspecties, auditeurs…) 7.773
Totaal 48.933
Types onderzoek
Type onderzoek Aantal onderzoeken
Nazicht van de bijdragegrondslag 742
Onderzoeken als gevolg van kantschriften van de arbeidsauditeurs 600
Algemene controles van de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid 771
Verificatie van de onderwerping van personen aan de sociale zekerheid 1.844
Verificatie van de verplichte aangifte van werkzaamheden (bouwsector) 496
Gecoördineerde controles met andere inspecties om zwartwerk op te sporen 5.435
Verificatie van gegevens in de DmfA 8.476
Ontbrekende DmfA bij werkgevers niet aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat, of DmfA die een direct bezoek aan de werkgever vereist 7.015
Onderzoeken naar failliete werkgevers 11.827
Controles bij sociale dienstverrichters (erkende sociale secretariaten en niet-erkende dienstverrichters)  11.584
Tewerkstelling buitenlandse werknemers – Beroepskaart – Limosa 143
Totaal 48.933

De volgende tabel toont het aantal werkgevers en onderzoeken per activiteitssector.

Gecontroleerde sectoren
Sector Onderzoeken Werkgevers
Adminstratieve activiteiten en ondersteuning 3.107 1.779
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten 207 128
Extraterritoriale organisaties en lichamen 60 27
Financiële activiteiten en verzekeringen 583 430
Exploitatie van en handel in onroerend goed + administratieve en ondersteunende diensten 697 484
Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten 1.692 1.230
Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen 104 92
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 645 489
Kunst, amusement en recreatie + overige diensten 2.416 1.595
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen 8.542 5.590
Bouwnijverheid 9.179 5.864
Nog niet ingeschreven werkgevers 1.854 1.854
Onderwijs 283 205
Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10.902 6.557
Nijverheid 2.472 1.763
Winning van delfstoffen 14 9
Informatie en communicatie 716 502
Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering 112 68
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 11 7
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 785 537
Vervoer en opslag 1.996 1.232
Totalen 46.377 30.442

Resultaten van de onderzoeken

Als gevolg van onderzoeken bij werkgevers zijn in 2015 voorstellen gedaan tot regularisatie van bijdragen voor een totaalbedrag van 135.850.000 euro. Het gaat hier niet om werkelijk geïnde sommen, maar om bedragen die de inspectie voorstelt om te boeken.

Naar boven