Uitgaven

De RSZ heeft ook als taak de opbrengst van de geïnde bijdragen te verdelen over de instellingen en fondsen van de sociale zekerheid.

Een deel van de instellingen vallen onder het systeem van het Globaal Financieel Beheer en ontvangen hun middelen volgens hun behoeften. Instellingen en fondsen die niet onder het Globaal Financieel Beheer vallen, ontvangen hun financiële middelen op basis van de opbrengst van hun bijdragevoet.

Overzicht cijfers

De volgende tabellen geven een overzicht van de uitgaven van de voorbije jaren. 

Tabel 1 - Financiering totaal (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015
Te financieren behoeften - Globaal Beheer 66.938 68.392 59.497
Bijzondere toewijzingen - RSZ-Globaal Beheer 786 855 838
Stortingen van voorschotten buiten het globaal beheer 6.682 6.770 8.322
Totaal 74.406 76.017 68.657
Tabel 2 - Te financieren behoeften: details (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015
RVP (pensioenen) 21.869 22.508 23.453
RIZIV (ziekte- en invaliditeitsverzekering) 28.234 29.434 26.871
RVA (werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet en loopbaanonderbreking) 11.815 11.392 8.571
RKW/FAMIFED (kinderbijslag) 4.763 4.796 358
FBZ (beroepsziekten) 303 297 286
FAO (arbeidsongevallen) -58 -47 -54
Andere (zeelieden, mijnwerkers & pool) 12 12 12
Totaal 66.938 68.392 59.497
Tabel 3 - Stortingen van voorschotten buiten het globaal beheer: details (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015
RJV (jaarlijkse vakantie van de arbeiders) 4.366 4.354 4.320
RKW / FAMIFED: Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 57 58 7
Fonds voor sluiting van ondernemingen 399 474 369
RVA - Fonds voor het betaald educatief verlof en outplacement 55 39 7
Asbestfonds 10 12 12
PDOS - SdpSP 0 0 1.843
Fondsen voor bestaanszekerheid 1.696 1.721 1.646
Sectorale pensioenfondsen 99 112 118
Totaal 6.682 6.770 8.322

In 2015 ging 88% van de opbrengsten naar de financiering van het Globaal Financieel Beheer. 12% ging naar de financiering van instellingen en fondsen buiten het Globaal Financieel Beheer; het gaat vooral om de RJV. Vanaf het jaar 2015 verricht de RSZ ook stortingen aan de PDOS.

Evolutie binnen het Globaal Financieel Beheer

Het RSZ-Globaal Beheer financierde in 2015 de takken van het Globaal Financieel Beheer voor een totaal bedrag van 59.497 miljoen euro. Dit is een daling met 13,0% ten opzichte van 2014.

Deze afname is het gevolg van de zesde staatshervorming. Daardoor werden het stelsel van de kinderbijslag (FAMIFED, vroeger RKW), een aantal bevoegdheden inzake tewerkstellingsbeleid (RVA) en een gedeelte van de gezondheidszorgen (RIZIV) overgedragen naar de deelstaten.

De bijzondere toewijzingen zijn in 2015 gedaald met 1,9% ten opzichte van 2014. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van het wegvallen van een aantal bijzondere toewijzingen aan de RVA ten gevolge van de 6e staatshervorming.

Anderzijds heeft de RSZ in 2015 een storting verricht van 38,5 miljoen euro aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie als compensatie voor het bijdragenverlies dat de RJV leed ten gevolge van de daling van de kwartaalbijdragevoet vanaf het 2e kwartaal 2015.

De volgende figuur geeft een overzicht van het aandeel van de takken van de sociale zekerheid in de financiering van het Globaal Financieel Beheer van 2013-2015.

*Andere: Werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, gezinsbijslag, arbeidsongevallen, beroepsziekten, invaliditeitspensioenen van mijnwerkers, ziekte-invaliditeit en werkloosheid van het stelsel van de zeelieden.

De volgende figuur geeft een overzicht van de verdeling in 2015.

*Andere: Werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, gezinsbijslag, arbeidsongevallen, beroepsziekten, invaliditeitspensioenen van mijnwerkers, ziekte-invaliditeit en werkloosheid van het stelsel van de zeelieden.

De sectoren Geneeskundige Verzorging (33,0%) en Pensioenen (39,4%) vertegenwoordigden samen bijna twee derde van de gefinancierde behoeften van het Globaal Beheer. De tak Werkloosheid volgt met 12,2% op de derde plaats.

Voor meer informatie over de evolutie van de socialezekerheidsuitgaven verwijzen we naar de jaarverslagen van de betrokken instellingen.

Het saldo voor de dagelijkse financiering van het Globaal Financieel Beheer op 31 december van het jaar is sinds 2009 telkens negatief.

Evolutie buiten het Globaal Financieel Beheer

In 2015 zijn de uitgaven buiten Globaal Financieel Beheer met 22,9 % gestegen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door het feit dat de RSZ sinds 1 januari 2015 instaat voor de inning van de bijdragen bestemd voor de financiering van het overheidspensioen van de statutaire ambtenaren (PDOS). In 2015 werden hiervoor stortingen verricht ten belope van 1,843 miljard euro.

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) wordt gefinancierd via een debetbericht berekend op de loonmassa van het vorige jaar (jaarlijkse bijdrage) en door kwartaalbijdragen berekend op de lonen van het jaar zelf.

Deze kwartaalbijdrage is vanaf het 2e kwartaal 2015 verlaagd van 6,00% naar 5,83%.

Door de 6e staatshervorming zijn de bijdragen voor kinderopvang (FCUD) en voor educatief verlof vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de patronale basisbijdragevoet. 

De uitgaven naar het Fonds voor Sluiting Ondernemingen zijn in 2015 met 22,0% gedaald ten opzichte van 2014 omwille van de daling van de bijdragevoeten op 1 januari 2015.

De uitgaven naar de Fondsen voor Bestaanszekerheid zijn in 2015 met 4,4% gedaald ten opzichte van 2014, hoofdzakelijk ten gevolge van de daling van de geïnde bijdragen in de bouwnijverheid en de scheikundige nijverheid.

De uitgaven naar sectorale pensioenfondsen zijn in 2015 met 4,9% gestegen ten opzichte van 2014, hoofdzakelijk door de storting van hogere bijdragenontvangsten aan het sectoraal pensioenfonds voor de horeca.

Naar boven