De bedrijfscultuur doen evolueren

De diversiteit benutten die al aanwezig is

We profiteren maximaal van de diversiteit die al aanwezig is in de RSZ. Diversiteit is immers overal; daar gaan we nog steeds vanuit. Al kan de RSZ-populatie op het eerste zicht homogeen lijken, toch is ze dat nooit helemaal. Het komt er dus op aan de bestaande diversiteit te erkennen om er iets mee te doen. Wij stimuleren het werken met en leren van elkaar. Dat gebeurt telkens wanneer er een teamverband tot stand komt of een gezamenlijk project wordt opgezet.

De RSZ interculturaliseren

Onder interculturaliseren verstaan we: onze eigen werkomgeving zo vormgeven dat de ieders diversiteit volledig benut wordt. We moedigen alle medewerkers aan om open te staan voor iedereen en zo mee een werkklimaat te ontwikkelen dat geen drempels opwerpt. De RSZ is er voor iedereen: vrouwen en mannen, holebi's en hetero's, allochtonen en autochtonen, mensen met en zonder beperking, oud en jong...

Initiatieven in 2017

Actie 1: de doelstellingen rond diversiteit uit de bestuursovereenkomst realiseren

 • We namen de leiding van het OISZ-netwerk van diversiteitsverantwoordelijken.
 • We namen deel aan de werkgroepen die de federale stuurgroep diversiteit opgericht heeft.
 • We organiseerden mee de Federale Dag van de Diversiteit rond armoede op de werkvloer:
  • een congres op 17 oktober 2017 voor leidinggevenden, HR & sociale diensten), en
  • de opstart van een federale sensibiliseringscampagne rond armoede op de werkvloer.
 • Met ons project ‘Solidariteit in Diversiteit’ namen we deel aan de Diversity Award 2017 voor het beste diversiteitsproject : de toenemende diversiteit zet druk op de solidariteit in onze samenleving. Bovendien blijken de budgetten om bestaande en structurele vormen van solidariteit zoals de sociale zekerheid in stand te houden, ontoereikend. Globalisering, individualisering en toenemende diversiteit maken het niet vanzelfsprekend om solidariteit binnen de contouren van onze westerse welvaartstaat ongewijzigd verder te zetten. Kunnen we morgen nog voldoende solidariteit opbrengen? Wij zijn overtuigd van wel. Wij, dat is een team van vrijwilligers binnen de RSZ. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit. Anders dan bij heersende en structurele vormen van solidariteit zoeken wij naar nieuwe vormen van solidariteit op plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen: op de werkvloer uiteraard, maar ook in een rusthuis, bij de Brailleliga, bij Poverello, Moeders voor Moeders, een home voor mensen met een beperking, en eigenlijk overal waar we onze vrije tijd nuttig en vrijwillig willen besteden.

Actie 2: responsabiliseren en sensibiliseren

Werken aan diversiteit is een zaak van iedereen en een belangrijke waarde voor de RSZ. Onder diversiteit verstaan we hier alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. In 2017 sensibiliseerden we op de volgende manieren:

 • We informeerden ieder geïnteresseerde ambtenaar over het diversiteitsbeleid van de federale overheid.
 • We communiceerden gericht over diversiteit, zodat de thema’s blijvende aandacht krijgen.
 • We namen diversiteit op in het onthaalprogramma voor nieuwkomers.
 • We organiseerden twee theatermomenten:
  • Voorstelling ‘Ik ben (n)iemand’ door Paco-productie, gebaseerd op een boek over de impact van dagelijkse armoede op een koppel.
  • Improvisatietheater door de Belgische Improvisatieliga over gevoelige diversiteitsthema’s.

Actie 3: de relaties tussen de collega’s verbeteren

 • We ondernamen en stimuleerden acties om de samenwerking te bevorderen. Samenwerking is immers een bron van verrijking en een kans om van elkaar te leren.
 • We besteedden aandacht aan gelijkwaardigheid tussen medewerkers: niemand wordt uitgesloten, geïntimideerd of gepest door collega’s.
 • We werkten aan de verbetering van de taalsituatie in de RSZ door middel van conversatietafels, indien gewenst met taalopleiding als voorbereiding op de taalexamens van Selor.