Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

 • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief.
  De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’.
 • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2018

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2016(*) 2017(*) 2018(*)
Ontvangsten 71 558 766 80 906 496 82 723 037
Uitgaven 72 270 416 80 570 210 83 718 112
Saldo -711 650 336 286 -995 075

(*) Voorlopige cijfers

Details ontvangsten
  2016(*) 2017(*) 2018(*)
Opdrachten 71 556 629 80 888 322 82 703 281
Beheer 2 137 18 174 19 756

(*) Voorlopige cijfers

Details uitgaven
  2016(*) 2017(*) 2018(*)
Opdrachten 72 103 029 80 363 767 83 493 731
Beheer 167 387 206 443 224 381

(*) Voorlopige cijfers

De beheersbegroting in 2018

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2016 2017 2018
Personeelsuitgaven 85 578 111 680 123 764
Werkingsuitgaven 81 308 86 931 89 018
Gewone werkingsuitgaven 10 321 13 285 15 253
Werkingsuitgaven informatica 70 987 73 646 73 765
- Smals 70 233 72 754 72 876
- RSZ 754 892 889
Investeringsuitgaven 501 7 832 11 599
Onroerend 413 4 329 9 821
Investeringsuitgaven informatica 14 2 541 207
- Smals 0 2 502 -
- RSZ 14 39 207
Roerend 74 962 1 571

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 87% van de totale beheersuitgaven in 2018.

Personeelsuitgaven

In 2018 stegen de personeelsuitgaven met 11%, terwijl in 2017, door de fusie met DIBISS op 1 januari en de integratie van de sociale inspectie op 1 juli, een stijging werd vastgesteld van 31%.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven ging van 51,2% in 2016 naar 54,1% in 2017 en naar 55,16% in 2018.

De personeelskosten 2018 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

 • de fusie met de HVKZ op 1 januari 2018 (+ 10 voltijdse equivalenten),
 • de extrapolatie van de integratie van de sociale inspectie naar een volledig jaar,
 • de indexaanpassing in oktober 2018,
 • de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen van 38% naar 41%, en
 • een daling met 0,33% van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten in 2018.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Meer over ons personeelsbeleid in 2018.

Informatica-uitgaven door Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals dalen in 2018 met 3,2%. Deze daling is in hoofdzaak het resultaat van de afwerking in 2017 van volgende projecten:

 • de ontwikkeling van de onlinedienst voor de maatregel ‘onbelast bijklussen’, en
 • de ontwikkeling van de onlinedienst Green@work.

In 2017 bedroeg de stijging 7,2% ten opzichte van 2016.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven daalde van 42% in 2016 naar 36,5% in 2017 en naar 32,5% in 2018.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 7,99% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

De renovatiewerken aan het Hortagebouw, gestart in 2017, werden in 2018 verdergezet. Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueert van 2,6% in 2017 naar 4,38% in 2018.