De bedrijfscultuur verder doen evolueren

In de praktijk besteedt de RSZ nog steeds veel aandacht aan zijn doelgroepenbeleid. Een ongewenst gevolg daarvan is dat we minder werken aan de onderliggende oorzaken van ons gebrek aan diversiteit. Een homogene organisatie, die geen weerspiegeling is van de maatschappij waarin ze opereert, is een symptoom. Wat we zien is het topje van de ijsberg.

Om verandering te brengen in deze situatie, moeten we méér doen dan focussen op dat zichtbare deel, de representatie van bepaalde ondervertegenwoordigde groepen. We zouden immers het risico lopen om te stereotyperen en groepen te isoleren, met het tegenovergestelde resultaat. In plaats daarvan moeten we verder gaan, en werken aan de cultuur, de waarden en gedragingen van een inclusieve organisatie. Ons einddoel is diversiteit van denken.

De diversiteit benutten die al aanwezig is

We profiteren maximaal van de diversiteit die al aanwezig is in de RSZ. Diversiteit is immers overal; daar gaan we nog steeds vanuit. Al kan de RSZ-populatie op het eerste zicht homogeen lijken, toch is ze dat nooit helemaal. Het komt er dus op aan de bestaande diversiteit te erkennen om er iets mee te doen. Wij stimuleren het werken met en leren van elkaar. Dat gebeurt telkens wanneer er een teamverband tot stand komt of een gezamenlijk project wordt opgezet.

De RSZ interculturaliseren

Onder interculturaliseren verstaan we: onze eigen werkomgeving zo vormgeven dat de ieders diversiteit volledig benut wordt. We moedigen alle medewerkers aan om open te staan voor iedereen en zo mee een werkklimaat te ontwikkelen dat geen drempels opwerpt. De RSZ is er voor iedereen: vrouwen en mannen, holebi's en hetero's, allochtonen en autochtonen, mensen met en zonder beperking, oud en jong...

Initiatieven in 2018

Actie 1: de doelstellingen rond diversiteit uit de bestuursovereenkomst uitvoeren

  • Het OISZ-netwerk van diversiteitsverantwoordelijken coördineren.
  • Deelnemen aan de werkgroepen van de federale stuurgroep diversiteit.
  • De Genderatwork-dag@OISZ op dinsdag 16 oktober organiseren: 7 workshops over het thema gender.
  • De Federale Dag van de Diversiteit rond genderpariteit organiseren: een congres op 25 oktober 2018 voor leidinggevenden, HR en sociale diensten.

Actie 2: responsabiliseren en sensibiliseren

Werken aan diversiteit is een zaak van iedereen en een belangrijke waarde voor de RSZ. Onder diversiteit verstaan we hier alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. In 2017 sensibiliseerden we op de volgende manieren:

  • We informeerden ieder geïnteresseerde ambtenaar over het diversiteitsbeleid van de federale overheid.
  • We communiceerden gericht over diversiteit, zodat de thema’s blijvende aandacht krijgen.
  • We organiseerden een beklijvend theatermoment rond de strijd voor meer diversiteit.

Actie 3: de relaties tussen de collega’s verbeteren

Diversiteit is geen doel op zich. In plaats daarvan willen we diverse perspectieven bij elkaar brengen om betere beslissingen te nemen (‘diversity of thought’). Om diverse perspectieven bij elkaar te brengen, moet je diverse talenten ontwikkelen en laten participeren. In zo’n gebalanceerde cultuur ontwikkel je alle talenten aanwezig in je organisatie en zet je ze in. Daarom kaderen wij diversiteit en inclusie zeer breed. Alle mogelijke zichtbare en onzichtbare verschillen (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, sociale achtergrond, taal, seksuele oriëntatie, introvert/extravert, hoogsensitief...) tussen mensen zijn relevant. Ze vormen een potentiële meerwaarde voor de organisatie, als mensen zich gewaardeerd en positief uitgedaagd weten.