De RSZ is een open instelling. We trekken ons niet terug op een eiland, maar slaan bruggen tussen zoveel mogelijk partners. Vooral met de andere instellingen van de sociale zekerheid werken we nauw samen.

Informatietechnologie delen

Zeker als het gaat om informatietechnologie werken we al jaren samen met andere instellingen.

Een typisch scenario is dat de RSZ een basisdienst laat ontwikkelen, zoals het gebruikers- en toegangsbeheer, en die dan ter beschikking stelt van het netwerk van de sociale zekerheid. Onder impuls van de RSZ is een akkoord bereikt over een samenwerkingsverband met de FOD BOSA, de KSZ, de FOD Financiën en de FOD Economie, om het gebruikersbeheer (user management) voor ondernemingen te veralgemenen binnen de federale overheid. De RSZ treedt daarbij op als operator van dit systeem.

Een ander voorbeeld is de onlinedienst Dolsis, ontwikkeld in samenwerking met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Dolsis werkt via een principe van ‘self service’: overheidsinstellingen die RSZ-gegevens nodig hebben, kunnen die in real time consulteren, zonder een omweg te hoeven maken via een andere overheidsinstantie. Vroeger kregen instellingen de data in ruwe vorm aangeleverd en moesten ze zelf een user interface ontwikkelen. Dat was een tijdrovende, dure en ingewikkelde procedure die veel overheidsdiensten afgeschrikte.

Dolsis wordt stelselmatig uitgebreid met gegevens uit andere overheidsdatabanken, ruimer dan de RSZ en de sociale zekerheid.

Ondersteunende diensten delen

Sinds 2010 zoeken we ook naar mogelijkheden om ondersteunende diensten te delen. Dat doen we via het College van Instellingen van Sociale Zekerheid, een raadgevend en coördinerend orgaan dat bestaat uit de administrateurs-generaal van de verschillende instellingen. Het is de plaats bij uitstek voor de bespreking van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven in de sociale zekerheid.

We nemen actief deel aan de werkgroepen, opgestart door het College, over human-resourcesbeleid en organisatieontwikkeling, interne audit, duurzame ontwikkeling, logistiek en vertaaldiensten. De RSZ coördineert de vergaderingen van Platina, het netwerk van interne auditors bij de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Sinds 2017 leidt de RSZ ook de werkgroep Mobiliteit.

Binnen de synergie van het human-resourcesbeleid vormt de RSZ de motor van de werkgroepen ‘werkmeting’ en ‘Creatie van een gemeenschappelijke loonmotor’. De RSZ staat zo in voor het beheer van de gemeenschappelijke loonmotor. Sinds 2016 berekenen wij de lonen voor de medewerkers van de RSZ, de RVA, Fedris, de HZIV, de HVW en FAMIFED. In 2017 werd dit uitgebreid met de FPD, het RIZIV en het RSVZ. Behalve de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, namen alle openbare instellingen van sociale zekerheid vanaf 1 januari 2017 deel aan de loonmotor. De berekening van de lonen gebeurt op basis van regels die opgesteld zijn door de werkgroep en gelijk zijn voor alle OISZ. Sinds 2018 doet ook een eerste instelling van openbaar nut, de Nationale Arbeidsraad (NAR), een beroep op de gemeenschappelijke loonmotor.

De Centrale Loondienst moet twee keer per jaar rapporteren aan de federale administratieve overheden (FOD BOSA). Nu heeft de Loondienst de werkzaamheden in deze ‘pdata’-aangifte geharmoniseerd en de procedure en gegevens ter beschikking gesteld van de openbare instellingen van de sociale zekerheid. Instellingen die dat willen, kunnen de gegevens dus inkijken.

Voor zijn personeelsbeleid ontwikkelde de RSZ Actinidia, een eHR-tool. Na een vergelijkende analyse in 2017, stelde de RSZ voor om deze tool ook aan te bieden aan andere instellingen. Vijf openbare instellingen van sociale zekerheid (Fedris, HZIV, HVW, RJV en RSVZ) hebben al belangstelling getoond en zijn in 2018 begonnen met de migratie van hun gegevens.